نمایشگاه سنگ

[گزارش تصویری حضور شرکت معدنکاوان در نمایشگاه سنگ محلات] شرکت معدنکاوان حاتم زمین در یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران که از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۷ در محلات، نیم ور برگزار گردیدد، شرکت نمود. در ادامه میتوانید گزارش تصویری حضور شرکت معدنکاوان حاتم زمین را در نمایشگاه سنک محلات مشاهد نمایید.   […]